Bel ons: 0172 - 764 777

Privacy Statement

Het Element Acupunctuur is gevestigd aan Holterberg 1a, 2402 ZA Alphen aan den Rijn en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: A.I. Pennock, Het Element Artsenpraktijk voor acupunctuur, algemene- en complementaire geneeskunde, Holterberg 1a, 2402 ZA Alphen aan den Rijn, Tel.: +31172764777

Het Element Acupunctuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens -Telefoonnummer -Burgerservicenummer - E-mailadres - Gezondheid.

Het Element Acupunctuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Element Acupunctuur) tussen zit. Het Element Acupunctuur gebruikt een onafhankelijke beveiligde ”standalone” computer met software, alleen toegankelijk voor de gebruiker A.I. Pennock en zijn partner. Het programma is niet verbonden met het openbare internet.
Het doel van de gegevens die wij vragen dient voor het volgende:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
- Het Element Acupunctuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Er geldt een wettelijke termijn van 15 jaar voor het bewaren van medische gegevens, volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO).

Het Element Acupunctuur verstrekt gegevens niet aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de WBGO, Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Zorgverzekeringswet (Zvw), De AVG regels bestaan naast de huidige regels voor het Medisch Beroepsgeheim.

Het Element Acupunctuur gebruikt op haar website www.hetelement.net geen andere cookies of vergelijkbare technieken dan nodig voor Google analytics. Bij het aanklikken van de buttons voor sociale media worden cookies door deze sites ingeschakeld, het Element heeft daar geen invloed op.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Element Acupunctuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetelement.net.

Het Element Acupunctuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetelement.net.